5.2 Výpočet produkčního potenciálu pro řepkovou a obilnou slámu na území bývalých pánevních okresů Ústeckého kraje

Podle kategorií výnosovosti pro území ČR byla pomocí programu ArcMap a kategorizace Corine Land Cover 2000 vyselektována pro zájmové okresy severních Čech kategorie 211, 242 a 243, které odpovídají nezavlažované orné půdě, komplexním systémům kultur a území převážně zemědělskému s příměsí přirozené vegetace. Každá z parcel byla zatříděna do jedné kategorie výnosovosti podle výnosovosti katastrálních území na nichž se uvedené kategorie nacházejí. Následně byl ze statistických údajů zjištěn průměrný výnos zastoupených obilovin a řepky.

Stanovený průměrný výnos zrna obilovin a řepky a byl násoben koeficientem poměru zrn a slámy a výsledný průměrný výnos slámy zařazen do jedné z osmi kategorií výnosovosti zájmového území. Na základě obrazové analýzy dat jsme dospěly ke zjištění podílu výměry orné půdy v každé z osmi kategorií výnosovosti,  následně jsme tento podíl využily ke stanovený hektarové výměry každé z osmi kategorií, kterou jsme násobily výnosem slámy a jejím zastoupením v osevním sledu, tak byl zjištěn výnos řepkové a obilní slámy v každé kategorii i celkem za celkovou výměru orné půdy ve sledovaných okresech.

Kartogram číslo 3. Kategorie výnosovosti orné půdy podle BPEJ zastoupených v katastru pro okres Chomutov

Kartogram číslo 4. Kategorie výnosovosti orné půdy podle BPEJ zastoupených v katastru pro okres Most

Kartogram číslo 5. Kategorie výnosovosti orné půdy podle BPEJ zastoupených v katastru pro okres Teplice

Kartogram číslo 6. Kategorie výnosovosti orné půdy podle BPEJ zastoupených v katastru pro okres Ústí nad Labem

Z výše prezentované graficky znázorněné kategorizace výnosovosti výměry zemědělské půdy jsou patrné následující skutečnosti:
  • orná půda je lokalizována převážně v jižních oblastech analyzovaných okresů 
  • nejvýnosovější oblasti jsou zastoupeny v okresech s největší koncentrací orné půdy
v těchto okresech můžeme rovněž počítat větší velikosti obdělávaných pozemků díky rovinatosti a lepším kategoriím BPEJ.