5.1 Analýza zájmového území

V programu ArcMap byla provedena analýza sledovaného území. Jednotlivé třídy využití území Corine Land Cover byly pro naše účely generalizovány tak, aby byly rozděleny do kategorií:
  • pro nás nezajímavé (obytná zástavba, průmyslové zóny, letiště, přístavy, liniové stavby, vodní  toky a vodní plochy)
  • v budoucnu zajímavé (území dobývání hornin, skládky, staveniště a lesy)
  • a na území, kterých se týká výpočet teoretického produkčního potenciálu biomasy. Tyto plochy jsou orná půda (OP), trvalé travní porosty (TTP) v zájmovém území.
V následujícím kartogramu číslo 2 je znázorněna generalizované klasifikace tříd zastoupení ploch podle databáze Corine Land Cover 2000.
Kartogram číslo 2. Generalizované kategorie využití analyzovaného území na základě dat  CLC 2000