4.2 Tráva z trvalých travních porostů (TTP)

Jako trvalé travní porosty jsou deklarované louky a pastviny, kromě luk na orné půdě. Na základě studia literatury jsou různými autory uváděny velmi odlišné průměrné hektarové výnosy, které se pohybují od 2 do 3,5 t ha-1. V podmínkách sledovaného území je možno očekávat výnosy v kolem 3 tun biomasy se sušinou 85 %. Rovněž tento výnos byl násoben hektarovými výměrami a sumarizován za jednotlivá katastrální území. Výhřevnost sena se pohybuje kolem 14,6 až 15 GJ/t.