4.1 Sláma obilovin a olejnin

Jako základ pro výpočet byly využity výnosy plodin v zájmových lokalitách, které byly přepočítány podle tabulky číslo 4 podíl zrno – sláma a energetický obsah běžných obilovin a olejnin. Průměrný výnos slámy za okresy byl násoben výměrou zemědělské půdy v katastrech a její množství za jednotlivé katastry sumarizováno.

Tabulka 2. Podíl zrna a slámy u běžných druhů obilovin a olejnin
plodinapoměr zrno/slámaenergetická výtěžnost
(GJ/t při 15% sušině)
pšenice1:1,115,3
žito1:1,215,3
ječmen1:0,715,3
oves1:1,0515,3
triticale1:1,315,3
řepka ozimá1:1,817,2
podle Kaltschmit a kol. (2009) Energie aus Biomasse a databáze VÚRV, v.v.i.

Vzhledem k tomu, že se jedná o určení výnosového potenciálu ale rovněž třeba stanovit energetickou výtěžnost potenciální biomasy bude výsledná produkce biomasy v tunách převedena na energetickou produkci pomocí výše uvedených koeficientů.
Comments