3.2 Výměra zastoupení kultur a hodnocení sledovaného území

V následující tabulce číslo jedna je sumarizováno zastoupení kategorií využití území za okresy Ústeckého kraje s vyznačením zájmových okresů.

Tabulka číslo 1. Celková výměra ploch, zastoupení kultur a lesní půdy v roce 2006
Kraj zastoupení kategoriívýměra k.ú.1lesnízemědělskáornáttp2vinicechmelnicesady3zahrady4
okresyhahahahahahahahaha
Chomutov93532344463923523808136662216905818
Most467161548613545944730071050422564
Teplice4692517302159508277633500407931
Ústí nad Labem40444126811835752751192200211949
Celkem227617799158708746807349301271619453262
Zdroj: databáze IRIS 2007

Zájmová oblast je tvořena celým bývalým okresem Ústí nad Labem, Teplice, Most, a Chomutov. Ze sledované výměry tvoří nejvyšší podíl obilniny a to 73,47 %, zastoupení plodin je následující:
 • 65,4 % - pšenice ozimá a jarní
 • 19,6 % - ječmen jarní sladovnický
 • 7,3 %  - krmné obiloviny (ječmen, oves)
 • 4,5 %  - žito a triticale
Vedle obilovin jsou na orné půdě zastoupeny:
 • 9,1% - řepka
 • 0,3% - cukrovka
 • 1,5% - kukuřice
další jsou víceleté pícniny, maloobjemové plodiny a úhor.

Poznámky:
 1. Celková výměra území je základní zeměměřičský podklad evidence pozemků. Každá obec má zpravidla vymezeno katastrální území, může však ležet i na více katastrálních územích. Ukazatel je součtem katastrálních území obcí v daném okrese.
 2. Trvalé travnaté porosty zahrnují louky, pastviny a pastevní výběhy.
 3. Ovocné sady jsou souvislé pozemky o výměře nad 0,25 ha osázené ovocnými stromy, též pozemky, kde se pěstují výhradně zákrsky ovocných stromů a pozemky, kde se pěstuje rybíz nebo angrešt.
 4. Zahrady jsou pozemky zpravidla oplocené, na kterých se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla pro vlastní spotřebu, souvislé pozemky osázené ovocnými stromy nebo keři až do výměry 0,25 ha.