1. Zadání

Na základě zadání má být zpracována studie stanovení potenciálu produkce bylinné fytomasy v okresech:
  • Chomutov
  • Most
  • Teplice
  • Ústí nad Labem
Analýzou dostupných dat a jejich syntézou budou pro zájmovou oblast stanoveny hodnoty teoreticky využitelného produkčního potenciálu vedlejších produktů zemědělské výroby slámy obilovin, řepky a sena z TTP. Součásti předkládané studie jsou interpretované mapové výstupy dokládající a graficky znázorňující produkční potenciál vybraných druhů biomasy na analyzovaném území a rovněž tabulky sumarizující zjištěné hodnoty.