Potenciál produkce vedlejších zemědělských výrobků a sena z TTP v pánevních okresech Ústeckého kraje (2009)

Soubor specializovaných map s odborným obsahem
listopad, 2009

Ing. Roman Honzík
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 Ruzyně

Vytvořeno v rámci projektu MŠMT číslo 2B08085 "Pěstování energetických a průmyslových plodin v devastovaných oblastech jako efektivní metoda rekultivace znehodnocených půd".


Seznam zkratek a odborných termínů

BPEJ bonitačně půdní ekologická jednotka
CLC Corine Land Cover mapa kategorií území
LFA (less favoured areas) znevýhodněné oblasti
LHP lesní hospodářské plány
NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistique) územní statistické jednotky
OP orná půda
TTP trvalé travní porosty
UHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesa